Chaøo möøng baïn ñeán vôùi Coång thoâng tin ñieän töû Tröôøng Tieåu hoïc Taân An Hoäi B

ke hoach thang 12 – 2018 tam

ke hoach thang 11 – 2018 tam

ke hoach thang 10 – 2018 tam

ke hoach thang 9 – 2018 tam

ke hoach thang 8 – 2018 tam

ke-hoach-thang-4-2018-công-đoàn

KH-04-2018-Phó-hiệu-trưởng-1

Trong hoạt động chuyên môn của nhà trường thì hoạt động của tổ chuyên môn luôn được Ban giám hiệu...

UBND xã Tân An Hội vừa ban hành kế hoạch phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm...

Ngày 14/3/2018, Hội đồng đội huyện Mang Thít tổ chức hội thi Phụ trách sao tài năng cấp huyện năm học...

Chiều 8/3/2018 tại trường Tiểu học Tân An Hội B đã tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc...

2017-2018 (5-3) VA 2t HKII 1 buổi 12-3 áp dụng

grass 1234

grass copy